KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TP Mobil Hizmetleri Kullanıcı Aydınlatma Metni

kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve sadakat programımızdan faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak ve işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, TP Mobil ürün ve hizmetlerinin sizlere sağlanması adına Zülfikarlar Holding Grup Şirketlerine ('Grup Şirketleri'), hissedarlarımıza, sadakat programı ortaklarımız ile anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu başta olmak üzere TP Mobil uygulamamız kapsamındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

Veri aktarımı yapılan Grup Şirketlerimizin ve iş ortaklarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Müşteri İletişim Merkezi’nde, kart teslimi süreçlerinde kurye aracılığı ile ve doğrudan sizden fiziki olarak, çağrı merkezimiz veya anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu, ödeme işlemi yapılan kuruluşlar ile iş ortaklarımız üzerinden veya internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulama kanallarımız, e-posta ile kısa mesaj kanalları ile veya cihazınızın GPS teknolojisi ile elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir;

Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Şirketimizin hukuki uyum süreci ile denetim süreçlerinin yürütülmesi
 • TP Mobil hizmetleri kapsamında sunulan özellikler ve hizmetlere ilişkin mali suçlar, elektronik para ve sair mevzuattan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi ve buna ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;
 • Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Şirketimiz ve üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • TP Mobil hizmetlerinin planlanması ve sunulması,
 • Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz ile iş ilişkisi veya hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerine yönelik idari ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin öneri/şikayet süreçleri ile itibar araştırma süreçlerinin yönetilmesi,

Veya açık rızanıza dayalı olarak;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Sadakat programı kapsamında kişiye özel avantaj ve imkanların planlanması ve sunulması,
 • TP Mobil ürün ve hizmetleri kapsamında Şirketimizin iş ortağı niteliğindeki şirketler tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması,
 • Mevcut ve geçmiş alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması,
 • Hedefli pazarlama programlarımızın oluşturulması ve sunulması,
 • Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, sadakat programı faydalarını alabilmeniz ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.